ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อใช้กับระบบใหม่ใส่เลขประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องมีขีดกลางหรือเว้นวรรค