ตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ใหม่ใส่เลขประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องมีขีดกลางหรือเว้นวรรค